Projekt

Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju

Okres realizacji

16/05/201615/05/2019

Projekt
w liczbach

24 550 063

Koszt projektu

17 164 227

Dofinansowanie

7

Liczba konsorcjantów

8

Zadania badawcze

Problematyka badawcza

Planowane zagadnienia badawcze skoncentrowane są wokół dwóch osi projektu

  • Pierwszą oś stanowią zadania badawcze związane przede wszystkim z ochroną bioróżnorodności ex situ
  • Badania planowane w ramach drugiej osi projektu dotyczą zagadnień związanych z praktycznym wykorzystaniem potencjału produkcyjnego zwierząt ras zachowawczych in-situ

Konsorcjanci

Instytut Zootechniki- Państwowy Instytut Badawczy
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Stadnina Koni Michałów
Stadnina Koni w Janowie Podlaskim
Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o. – Stado Ogierów Białka
JK sp. z o.o.